V souladu s uvolňováním vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19 dojde od 11.5. k opětovnému zahájení výuky pro žáky 9.ročníků. Primárně bude zaměřena na přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Pro vyučování žáků 9.ročníků platí následující pravidla:

1. přihlásit žáka k výuce může pouze jeho zákonný zástupce, který podepíše čestné prohlášení. To žák odevzdá při příchodu na recepci školy. Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn

2. výuka je rozdělena do skupin o max. počtu 15ti žáků. Rozdělení do skupin probíhá napříč třídami s ohledem na druh školy, na kterou se žák hlásí. Není tedy podmínkou, aby jednu skupinu tvořili žáci jedné třídy

3. výuka je rozdělena do dvou dnů (pondělí - matematika, čtvrtek - český jazyk). Časový harmonogram je v kompetenci vyučujících. Vzhledem k podmínkám organizace činnosti školy začíná výuka nejdříve ve 12:00 hod. 

4. Od 11.5. dochází k zavedení kombinovaného vyučování, tzn. s osobní přítomností žáků ve škole + pokračující výuka v on-line režimu

5. Žáci, jejichž zákonní zástupci rozhodli o jejich neúčasti ve škole, mají nadále povinnost zapojit se do on-line vyučování. Aktivity spojené s on-line vyučováním budou jedním z podkladů pro závěrečnou klasifikaci

6. Žáci i zákonní zástupci jsou povinni respektovat hygienická nařízení platná v souladu s provozním řádem školy

Partyzánka se těší na deváťáky, věřím, že se deváťáci těší na Partyzánku!

Mgr. Karel Minařík, ředitel školy