Vážení rodiče,

z pozice ředitele Základní školy, Partyzánská 1053, příspěvková organizace, vyhlašuji ve dnech 1.9.2020 a 3.9.2020 doplňovací volby do Školské rady (dále jen ŠR) na pozici obsazení zástupce nezletilých žáků (zákonných zástupců). Důvodem vyhlášení doplňovacích voleb je zánik mandátu jednoho ze současných členů ŠR.

Kdo může být členem Školské rady ZŠ Partyzánská?

Nominovaným kandidátem může být každý zákonný zástupce, jehož dítě je žákem ZŠ Partyzánská. Za nezletilého žáka může být odevzdán pouze 1 volební hlas, tzn. volit může pouze jeden ze zákonných zástupců.

Jak nominovat kandidáty na členy Školské rady?

Kandidátem na člena ŠR může být každý, kdo odevzdá platný „Návrh kandidáta na člena Školské rady.“ Řádné vyplněnou kandidaturu můžete odevzdat do pátku 28.8.2020 do 15:00 hod. na recepci školy či k rukám ředitele školy. Návrh kandidáta leze podat i elektronicky (naskenovaný dokument na adresu: reditel@zspartyzanska.cz.

Délka mandátu člena ŠR z doplňovacích voleb

Mandát člena ŠR končí k 1.12.2020, tedy v termínu uplynutí řádného volebního období současné ŠR ZŠ Partyzánská. Následně budou ředitelem školy vyhlášeny řádné volby do ŠR na období 2020 – 2023. 

Zákonná úprava činnosti ŠR

Fungování a pravomoci Školské rady upravuje Zákon č.561/2004 Sb. (Školský zákon), §167 a §168. Školská rada dle znění tohoto zákona mj.:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na odvolání ředitele,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Mgr. Karel Minařík

 Soubory