Vážení rodiče, milí žáci,

V pondělí 8.6. se nám na Partyzánku vrátí téměř 100 žáků z 6.až 8.tříd. Právě pro ně a pro jejich rodiče jsou určeny následující informace.

Vstup do školy
 • ke vstupu do školy žáci využijí hlavní vchod, před kterým si je vyzvednou jednotliví vyučující, žáci nevstupují do školy samostatně 
 • do školy může být vpuštěn pouze žák vybavený ochrannou pomůckou (rouškou) zakrývající ústa a nos
 • žák před vstupem do školy odevzdá vyučujícímu Čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem
 • školní šatny jsou nadále uzavřeny, žáci nemají povinnost se přezouvat
 • žák je povinnen přinést do školy igelitový sáček, do kterého si odloží roušku po dobu pobytu ve třídě
 • ve společných prostorách školy se žáci mohou pohybovat pouze s nasazenou rouškou
 • dezinfekční prostředek na ruce je připravený v každé učebně
 • Čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy a vytištěné na recepci školy
 • výdej obědů pro strávníky je připraven od 11:30 do 12:00 hod. Prosíme žáky, aby se řídili pokyny vedoucí ŠJ.
Organizace vyučování
 • výuka pro všechny třídy začíná pravidelně ve 12:15 hod. a končí ve 14:30 hod. 
 • výuka obsahuje každý den vždy dva vyučovací předměty (dle níže přiloženého rozvrhu)
 • délka vyučovací hodiny je stanovena na 60 minut, přestávka na 15 minut
 • vyučování bude probíhat od pondělí do pátku
 • třídy 7.A a 8.A jsou rozděleny do skupin, obsazení skupin bude vyvěšeno před zahájením pondělního vyučování před budovou školy
 • umožní-li to počasí, může být výuka realizována na školní zahradě nebo v blízkém okolí školy
 • po skončení výuky doprovodí vyučující přidělenou skupinu žáků zpět před školu
 • v případě absence je zákonný zástupce povinnen absenci žáka omluvit dle platného znění školního řádu
On-line výuka a povinnosti žáků, kteří se nezúčastní výuky ve škole
 • počínaje dnem 8.6. se z organizačních důvodů UKONČUJE NASTAVENÉ ON-LINE VYUČOVÁNÍ
 • jednotliví vyučující mohou, dle potřeby, svolat on-line vyučovací hodinu. Tuto skutečnost v dostatečném časovém předstihu oznámí žákům
 • učitelé jednotlivých předmětů budou nadále zadávat domácí úkoly (Bakaláři/Dokumenty), žáci je budou vypracovávat dle jejich zadání (platí pro žáky, kteří se nezúčastní prezenční výuky ve škole)
 • vyžaduje-li to povaha úkolu, mohou být žáci vyzváni k vyzvednutí úkolu přímo na recepci školy
 • není-li možné odevzdat zadaný úkol elektronicky, mohou být žáci vyzváni k fyzickému odevzdání úkolu na recepci školy
Ostatní organizační informace
 • ve středu 17.6.2020 se z důvodu konání pedagogické rady vyučování neuskuteční
 • v posledním týdnu v červnu (22.6.- 26.6.) budou všichni žáci odevzdávat učebnice, případně jiné zapůjčené pomůcky. Jejich odevzdání je podmínkou pro předání závěrečného vysvědčení za školní rok 2019/2020
 • o způsobu a termínech odevzdání učebnic bude žáky a jejich rodiče informovat třídní učitel prostřednictvím Komens
 • o termínu a organizaci předání závěrečného vysvědčení budeme žáky i jejich zákonné zástupce informovat po pedagogické radě, tj.17.6.2020

Vážení rodiče, milí žáci, potřebujete-li k nástupu do školy další informace, kontaktujte prosím vedení školy nebo své třídní učitele. 

Věřte, že se na vás všichni na Partyzánce těší, takže vítejte zpět ve své škole!

Mgr.Karel Minařík

 Soubory