Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 dochází k uzavření školy a zahájení distanční výuky žáků platné pro všechny ročníky ZŠ.
V důsledku zmíněného opatření jsem jako ředitel školy přijal následující postup:
Vyučování pro 1.-3.třídy

Naši nejmenší se budou do konce tohoto týdne vzdělávat formou off-line plnění úkolů. Třídní učitelky za tímto účelem budou využívat buď pracovní listy se zadáním (ty děti dostaly dnes během výuky) a webový portál "Škola v pyžamu". Ke komunikaci s vámi mohou rovněž využít Komens v rámci systému Bakaláři. Touto cestou se budou děti vzdělávat min. do podzimních prázdnin. O dalším postupu rozhodneme v závislosti na aktuálním vývoji situace. 

Vyučování pro 4.-5.třídy

Děti z těchto tříd se budou řídit následujícími pokyny:

 •  do konce tohoto týdne budou děti pracovat na úkolech, které jim zadaly paní učitelky v režimu off-line (pracovní listy, úkoly z učebnic, pracovních sešitů apod.)
 •  do pátku 16.10. paní učitelky připraví zkušební vysílací hodinu vprostřednictvím aplikace Teams (v rámci balíčku Office 365). Je nezbytné, abyste svým dětem pomohli s případnou instalací a seznámením se s programem.
 • půjde-li vše dobře, spustíme od pondělí 19.10. on-line vyučovací hodiny (s využitím stejného nástroje). Vyučování bude probíhat od 8:00 do 10:00, následně se děti budou věnovat úkolům, které jim paní učitelky zadají v rámci on-line setkání (procvičování opakování apod.)
 • pro rodiče žáků 4.a 5. tříd budou v pondělí 19.10. od 17:00 hod. realizovány on-line třídní schůzky. Podrobnosti k této akci rodičům zašleme prostřednictvím Komens. 
Vyučování pro 2.stupeň

Žáci 2.stupně již podruhé v tomto týdnu přechází na (staro) nový formát vzdělávání, nově nastoupí na distanční vzdělávání všichni žáci. Za tímto účelem jsme připravili následující opatření platné do doby podzimních prázdnin:

 • pro žáky je připraven nový rozvrh, který naleznou v aplikaci Teams (Kalendář). Rozvrh bude upraven a finalizován během středy 14.10. a začneme podle něj učit od čtvrtka 15.10.
 • on-line vyučování pro žáky 2.stupně je plánováno každý den od 10:00 do 13:00 v maximálním rozsahu 3 vyučovacích hodin
 • pro některé může vyučování pokračovat v odpoledních hodinách, kdy jsou v plánu on-line doučovací aktivity a kluby (zábavná logika, badatelský klub, konverzace v AJ apod.)
 • je nutné si uvědomit, že účast žáků na on-line hodinách je, dle znění Školského zákona, povinná. V případě absence žáka má rodič povinnost omluvit tuto absenci do 3 pracovních dnů třídnímu učiteli. K omluvě dětí využijte funkci Komens.
Technické zajištění

Uvědomujeme si, že nároky na zajištění on-line výuky mohou přinést řadu obtíží a komplikací. Některé z nich umíme vyřešit (a rádi je vyřešíme), jiné budeme akceptovat.

 • potřebujete-li pro vaše dítě zapůjčit odpovídající techniku (tablet, sluchátka, web kameru), obraťte se na výchovnou poradkyni školy, Bc. Michaelu Novákovou (michaela.novakova@zspartyzanska.cz), která vám v této věci ochotně pomůže
 • máte-li problém s přihlášením do programu Bakaláři, obraťte se na své třídní učitele
 • máte-li problém s přihlášením do Office 365 (aplikace Teams), obraťte se na ředitele školy, Mgr. Karla Minaříka
 • máte-li problém s čímkoli jiným (a jste přesvědčeni, že je v našich silách problém vyřešit), kontaktujte nás prostřednictvím emailových adres nebo prostřednictvím Komens

Vážení rodiče, při hledání řešení nastalé situace jsem hledal takové možnosti, které nám umožní společně zvládnout celou situaci v co možná nejlepší míře. Vím, že se mohu opřít o podporu a nasazení mých kolegů a kolegyň, o spolupráci našich dětí a rovněž o podporu, která nám přichází z vaší strany. Děkuji!

Jsme tu, abychom to společně zvládli!

Mgr. Karel Minařík, ředitel školy