Vážení rodiče, milí žáci,

Na základě rozhodnutí vlády ČR dochází k od 18.11. 2020 k obnovení výuky pro 1. a 2.třídy ZŠ. Ředitel Základní školy Partyzánská 1053, p.o, v souladu s tímto stanovuje následující organizační opatření:

Organizace výuky:
 • výuka v jednotlivých ročnících bude probíhat dle běžného rozvrhu s výjimkou tělesné a hudební výchovy. V době výuky těchto předmětů připraví vyučující náhradní náplň.
 • ped. pracovníci odpovídají za dodržování hygienických nařízení, zejména:
  1. pravidelné větrání učebny, min. 1x během vyučovací hodiny
  2. pravidelnou dezinfekci rukou, zejména při návratu do učebny
  3. dodržování pravidla o nošení roušek či odpovídající ochraně úst
  4. vykazuje-li dítě po vstupu do školy známky nemoci, bude TU neprodleně informovat zákonné zástupce s žádostí o vyzvednutí dítěte a zároveň neprodleně informuje vedení školy
 • TU si vyzvednou žáky (kteří nenavštěvují ranní ŠD), před školou v 7:40. Žáci budou dodržovat adekvátní rozestupy a nebude docházet k mísení jednotlivých tříd
 • žáci 1.B budou používat ke vstupu do školy vchod u tělocvičny, žáci 2.ročníků hlavní vchod
 • TU doprovodí žáky do šatny a následně odvedou do učebny
 • žáky navštěvující ranní oddělení ŠD doprovodí do učebny pověřená pracovnice ŠD  
 • po skončení vyučování předá TU žáky pověřené pracovnici ŠD
 • bude-li to možné, zařadí TU do vyučovacích aktivit pobyt venku, na školní zahradě či v okolí školy
Organizace ŠD:
 • ŠD bude v provozu dle zavedeného organizačního řádu
 • během pobytu dětí v ŠD není dovoleno spojovat skupiny dětí z jednotlivých tříd
 • za jednotlivá oddělení zodpovídají:

1.A – Petra Podrazilová                    učebna: 1.A (ranní ŠD)/4.A        

1.B – Lenka Ötwösová                     učebna: 4.B

2.A – Věra Cengerová                      učebna: ŠD

2.B – Blanka Korousová                   učebna: 5.B

 • každé oddělení bude otevřeno od 6:15 do 7:45, odpoledne pak dle rozvrhů jednotlivých tříd do 16:30 hod.
Organizace školního stravování:
 • školní stravování pro žáky škol bude dle běžného režimu
 • všichni strávníci ( žáci 1.a 2.tříd) mají automaticky přihlášené obědy od 18.11. do konce listopadu
 • v případě potřeby odhlásí rodiče dětem obědy prostřednictvím aplikace Strava.cz. V krajním případě telefonicky, nejpozději do středy 18.11. do 7:30 hod.
 • výdej obědů pro děti bude probíhat v době od 11:30 do 13:00 hod.

Těšíme se na Vás a věříme, že i vy se těšíte zpět na Partyzánku!

Mgr.Karel Minařík
ředitel školy

 Soubory