Vážení rodiče, milí žáci,

ve čtvrtek 28.1. ukončíme 1.pololetí školního roku 2020/2021 předáním pololetního vysvědčení. Někteří ho dostanou v klasické papírové podobě (žáci 1. a 2.tříd), jiní si ho budou moci prohlédnout elektronicky v systému Bakaláři (vysvědčení zveřejníme během čtvrtečního dne). Vzhledem ke specifičnosti právě končícího pololetí považujeme za nutné informovat vás o zajímavostech a novinkách, které jsou s pololetním vysvědčením spojeny.

Z čeho jsme známky "uvařili"?

Je zřejmé a logické, že hodnocení výkonů a výsledků žáků vyžadovalo opravdu specifický a citlivý přístup. Přestože jsme se snažili vybudovat systém distančního vzdělávání tak, aby co nejvíce odpovídal potřebám našich žáků a učitelů, je zřejmé, že podklady pro klasifikaci jsou naprosto odlišné od běžné prezenční výuky. Zrovna tak udělené známky mají jinou vypovídající hodnotu. Z čeho jsme tedy při tvorbě klasifikace čerpali? 

  • z výsledků dosažených v období prezenční výuky
  • z výsledků testů a cvičení během on-line výuky
  • z hodnocení úkolů a samostatných prací zadaných během on-line výuky
  • z hodnocení úkolů a samostatných prací zadaných formou off-line výuky
  • z hodnocení (ne)odevzdaných úkolů v rámci domácí přípravy
  • z hodnocení práce, aktivity a snahy v rámci on-line výuky
  • z kriteriálního hodnocení
Co je kriteriální hodnocení ?

Kriteriální hodnocení je největší změnou a novinkou letošní pololetní klasifikace. Rodičům jsme ho představili v rámci prosincových třídních schůzek, pro větší přehlednost ho podrobně připomeneme v samostaném článku (Co nám známky neřeknou...). Ve své podstatě jde o využití slovního hodnocení ve 4 nejdůležitějších oblastech - znalosti, dovednosti, pracovní aktivita, spolupráce a prezentace vlastní práce). 

Co znamená "nehodnocen/a" ? 

Tak, jako se měnily podmínky pro realizaci distančního vzdělávání, tak se také měnil rozvrh hodin pro on-line výuku. Byť jsme se snažili do rozvrhu postupně zařadit maximálně možný počet předmětů, z různých důvodů se to mnohdy nepodařilo. Zároveň si uvědomujeme, že pololetní známka je informace pro žáka o tom, jak pracoval a kde má rezervy, které může v následujícím pololetí odstranit, přistoupili vyučující k tomu, že u některých předmětů žáci najdou informaci "nehodnocen" Především je to způsobeno nedostatkem podkladů ke klasifikaci (výuka neprobíhala, žák se jí neúčastnil v dostatečném rozsahu nebo podoba výuky neumožňuje objektivně klasifikovat apod.). Z pozice ředitele školy jsem rozhodl plošně odložit klasifikaci z anglického jazyka pro 1. stupeň, klasifikaci z některých volitelných předmětů na 2.stupni, tělesné výchovy a v individuálních případech také z dalších předmětů - Člověk a svět práce, výtvarná výchova apod. V uvedených případech budou žáci dodatečně klasifikováni do 28.3.2021, kdy jim bude doplněna pololetní známka tak, aby jejich vysvědčení na konci školního roku bylo úplné. Přesto žáci i jejich rodiče získají informaci o výkonech žáka v nehodnocených předmětech prostřednictvím slovního hodnocení zprávou Komens, kterou učitelé rozešlou ve čtvrtek 28.1.2021.

Co je tedy slovní hodnocení ? 

Slovní hodnocení zaslané zprávou Komens je informace směrem k žákům a rodičům, ve které pedagog informuje o dosavadních výkonech žáka, jeho práci a přístupu k plnění povinností. 

Proč nemáme vyznamenání? 

Mnozí z žáků by mohli být zklamáni z toho, že na vysvědčení neuvidí (tolik oblíbenou zprávu) - "prospěl/a s vyznamenáním", přestože aritmetický průměr vysvědčení tomu odpovídá. Je tomu právě proto, že některé předměty zůstávají prozatím nehodnoceny a vysvědčení tudíž není kompletní. Ale nebojte, ti, co si to zaslouží, ti o vyznamenání nepřijdou! 

Jak je to s hodnocením žáků 9.ročníku?

Žáci 9.ročníku budu mít vysvědčení kompletní, neboť známky z vysvědčení musí zapsat do přihlášek na střední školy. I oni uvidí své hodnocení v systému Bakaláři ve čtvrtek 28.1.2021, v papírové podobě dostanou svá vysvědčení ihned po návratu do školy (což snad bude brzy). 

Milá Partyzánko, přeji všem klidné, zdravé a pohodové dny!

Mgr.Karel Minařík