Vzdělávání a inspirace

Vzdělávání a inspirace na ZŠ Partyzánská - Šablony I

Celkové náklady projektu: 1 218 793,-Kč

Doba trvání projektu: 3.2.2017 - 2.2.2019

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a posílení vzdělávání pedagogických pracovníků. Aktivity jsou realizovány prostřednictvím čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a doučovacích aktivit. Součástí projektu je vytvoření pozice sociálního pedagoga.

Aktivity projektu:

Sociální pedagog

Cílem této aktivity je poskytnout škole personální podporu. Aktivita umožňuje hledat účinná opatření poskytnutá dětem ohrožených školním neúspěchem. Mezi hlavní úkoly soc. pedagoga patří:

 • podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí
 • prevence obtíží v oblasti chování
 • vzdělávání pedagogů školy a zvyšování jejich povědomí v sociálních otázkách
 • posilování komunitního charakteru školy
 • spolupracovat s ostatními organizacemi - Policie ČR, PPP, SPC, OSPOD apod.
 • poskytovat sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými jedinci
 • zprostředkovávat pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť
 • zaměřit se na včasné odhalení ohrožených dětí
 • spolupracovat na realizaci tématických programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
 • poskytovat pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu
 • koordinovat kariérové poradenství, spolupracovat s třídními učiteli, učiteli, vychovateli, rodiči a organizacemi, které se zabývají kariérovým poradenstvím
 • řídit mentorské programy, exkurze, besedy, dny otevřených dveří

Vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP

Cílem aktivity je podpořit růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. V rámci realizace projektu jsou pedagogové zapojeni do následujících vzdělávacích programů:

 • Čtenářská gramotnost (v rozsahu 16 hodin)
 • Matematická gramotnost (v rozsahu 16 hodin)
 • Inkluze (v rozsahu 8 hodin)
 • Mentoring (v rozsahu 56 hodin a 80 hodin)

Sdílení zkušeností ped. z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR. Do této aktivity jsou zapojeni celkem 4 pedagogové naší školy.

Tandemová výuka na ZŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG,MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.

CLIL ve výuce na ZŠ

Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metod CLIL při výuce nejazykových předmětů. Do této aktivity je zapojeno celkem 8 pedagogických pracovníků školy a dvě lektorky anglického jazyka.

Nové metody ve výuce na ZŠ

Cílem šablony je prohloubit profesní kompetencepedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu. Obsahem šablony je spolupráce pedagogického pracovníka, který má zkušenosti a potřebné znalosti v konkrétní oblasti forem a metod práce s dalšími dvěma kolegy. Pro realizaci této šablony jsme si vybrali oblast čtenářské gramotnosti.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítací i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Šablona je realizována v min. rozsahu 16schůzek (90 minut) v období pěti po sobě jdoucích měsíců.Po dobu trvání projektu realizujeme celkem 12 čtenářských klubů.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítací i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Šablona je realizována v min. rozsahu 16schůzek (90 minut) v období pěti po sobě jdoucích měsíců. Po dobu trvání projektu realizujeme celkem 12 klubů zábavné logiky a deskových her.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Doučování probíhá v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně (60 minut) pět po sobě jdoucích měsíců. Po dobu trvání projektu realizujeme celkem 24 doučovacích klubů.