Řád školní družiny

Řád školní družiny

Provoz ŠD je v pondělí až pátek a je časově vymezen takto:

 • ranní družina:               6:15 –  7:45
 • provoz po vyučování:   11:40 – 16:30

ŠD využívá učebny v budově školy:

 • oddělení č. 1:  ved. vychovatelka Věra Cengerová
 • oddělení č. 2:  vychovatelka Blanka Korousová (učebna 3.A)
 • oddělení č.3: vychovatelka  Lenka Otwosová (učebna 2.B)
 • oddělení č.4: vychovatelka Petra Podrazilová (učebna 1.B)
 • oddělení č.5: vychovatelka Kamila Křížová (učebna 1.A)

Rodiče přihlašují a odhlašují děti do ŠD vedoucí vychovatelce písemnou formou.

Doba přítomnosti dítěte ve ŠD je dána přáním rodičů.

Rodiče s vychovatelkou domluví a písemnou formou potvrdí dobu odchodu a způsob vyzvedávání dítěte. Případnou změnu oznámí vychovatelce.

Žáky zapsané do ŠD předává příslušný vyučující vychovatelce po skončení vyučování. V době před předáním odpovídá za jejich bezpečnost a zdraví předávající učitel(ka).

Za bezpečnost žáků ve ŠD odpovídá příslušná vychovatelka.

Pitný režim po dobu přítomnosti žáka ve ŠD bude zajištěn takto:

 • žáci budou používat přinesené pití
 • žáci mohou používat k pití vodu z vodovodu, který je k dispozici v každém oddělení s dodáním šťávy, kterou zajišťuje vychovatelka.

Žáci navštěvující ŠD mohou v rámci programu stanoveného plánem výchovně vzdělávací činnosti využívat tělocvičnu, cvičnou školní kuchyni, odbornou pracovnu školních dílen a školní hřiště.

V případě nevyzvednutí dítěte ve stanovenou dobu bude dítě ve ŠD do konce provozu. Po této době bude vychovatelka kontaktovat rodiče telefonicky. V žádném případě nebude dítěti dovolen samostatný odchod domů.

Dočasné umístění nepřihlášených žáků je možné za následujících podmínek:

 • na základě písemného souhlasu rodičů
 • oddělení bude doplněno pouze do předepsaného počtu žáků
 • pouze v situacích, které určí ředitel školy

V případě potřeby osobního jednání rodičů s vychovatelkou se mohou rodiče ohlásit telefonem při vstupu do školní budovy nebo se domluvit jiným vhodným způsobem.

Činnost jednotlivých oddělení může být spojována v případě, že se jedná o společnou akci ŠD, ale vždy za předpokladu, že bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí.

Poplatek za umístění dítěte ve školní družině: 240Kč/měsíc. Poplatek za služby školní družiny plaťte pololetně!

Vydal: Mgr. Karel Minařík, ředitel školy                                                
Zpracovala v. vych. Věra Cengerová

V České Lípě 4. září 2017

 

 Soubory